Autoneof
PREBERANIE STARÝCH VOZIDIEL NA EKOLOGICKÚ LIKVIDÁCIU

Podmienky na preberanie:

1. Vaše staré vozidlo prevezmeme, a vyradíme z evidencie Dopravnej polície (podľa dohody). potrebujete pri odovzdaní starého vozidla
Fyzická osoba :
• staré vozidlo
• majiteľ alebo splnomocnenec s overeným splnomocnením a dokladom totožnosti
• malý a veľký TP, EČV - tabuľky
• ak je vozidlo dočasne odhlásené, tak majiteľ potrebuje potvrdenie o dočasnom vyradení. V tomto v prípade majiteľ musí vyžiadať na Dopravnom Inšpektoráte evidenčnú kartu vozidla.

Fyzická osoba dedič:
• staré vozidlo
• osvedčenie o dedičstve v ktorom je určená osoba, na ktorú prešli povinnosti majiteľa starého vozidla
• osoba, na ktorú prešli povinnosti majiteľa starého vozidla alebo splnomocnenec s overeným splnomocnením a dokladom a totožnosti
• malý a veľký TP, EČV - tabuľky
• ak je vozidlo dočasne odhlásené, tak majiteľ dedič potrebuje potvrdenie o dočasnom vyradení. V tomto v prípade majiteľ musí vyžiadať na Dopravnom Inšpektoráte evidenčnú kartu vozidla.

Právnická osoba:
• staré vozidlo
• výpis z OR, kde je určený štatutárny zástupca
• štatutárny zástupca alebo splnomocnenec s overeným splnomocnením a dokladom totožnosti
• pečiatku firmy
• malý a veľký TP, EČV vozidla
• ak je vozidlo dočasne odhlásené, tak majiteľ potrebuje potvrdenie o dočasnom vyradení. V tomto v prípade majiteľ musí vyžiadať na Dopravnom Inšpektoráte evidenčnú kartu vozidla.

Leasingová spoločnosť:
• staré vozidlo
• splnomocnenie od leasingovej spoločnosti vo veci nakladania so starým vozidlom za účelom odhlásenia starého vozidla.
• osoba poverená leasingovou spoločnosťou vo veci nakladania so starým vozidlom za účelom odhlásenia starého vozidla, resp. štatutárny zástupca alebo splnomocnenec s overeným splnomocnením a dokladom totožnosti
• v prípade splnomocnenia od leasingovej spoločnosti na firmu potrebujete pečiatku firmy a výpis z OR
• malý a veľký TP, EČV vozidla
• v prípade dočasného odhlásenia vozidla – potvrdenie o dočasnom odhlásení vozidla

Ak je Vaše vozidlo nepojazdné, naša odťahová služba Vám zabezpečí dopravu


SPRACOVANIE STARÉHO VOZIDLA


Motorové vozidlo po uplynutí jeho životnosti je veľkou environmentálnou záťažou pre životné prostredie a aj preto je zákonnou povinnosťou každého vlastníka takéhoto vozidla, jeho odovzdanie na ekologické spracovanie autorizovanému spracovateľovi starých vozidiel. Spracovateľ starých vozidiel (zberné miesto), je povinný vozidlo od majiteľa prevziať a vozidlo pri preberaní odhlásiť z národnej evidencie vozidiel. Staré vozidlo pozostáva hlavne z kovov a rôznych druhov plastov. Obsahuje aj nebezpečné prevádzkové kvapaliny (motorové a prevodové oleje, brzdové kvapaliny atď.), sklo a organické materiály, ktoré nie je možné recyklovať. Je nevyhnutné, aby bolo spracované autorizovaným spracovateľom starých vozidiel, ktorý ho ekologicky zlikviduje v súlade s platnými predpismi a tým eliminuje ekologickú záťaž na životné prostredie.
Manipulácia so starými vozidlami ako aj so vznikajúcimi odpadmi sa uskutočňuje pomocou motorového vysokozdvižného vozíka.
Pred demontážou starých vozidiel sa odoberie batéria, ktorá sa uloží do špeciálneho dvojplášťového kontajnera.
Pomocou vysokozdvižného vozíka sa staré vozidlo premiestni na vysušovacie pracovisko. Príslušné prevádzkové kvapaliny ako sú oleje, mazadlá, pohonné látky, chladiace zmesi motora, brzdové kvapaliny, kvapaliny z ostrekovača okien, svetiel...., sú mobilným vysávacím zariadením vysaté do nádob, uložených na palete so záchytnou vaňou, nachádzajúcich sa v blízkosti pracoviska vysušovania. Tieto sú mobilným zariadením na konci pracovnej zmeny odvážané do skladu prevádzkových kvapalín.
Po vysušení starého vozidla, technologický postup spracovania starých vozidiel začína pristavením starého vozidla za pomoci vysokozdvižného vozíka a umiestnenie starého vozidla na zdvihák. Demontáž starého vozidla sa vykonáva na zdvihákovom pracovisku.
Pomocou rôzneho ručného náradia, ručných elektrických rozbrusovačiek, páliacich súprav sa postupne demontujú dvere, nárazníky, kapotáž, sedačky a vnútorné vybavenie. Demontujú sa predné a zadné svetlá s kabelážou, disky kolies s pneumatikami a ďalšie nešpecifikované diely podľa vybavenia jednotlivých vozidiel. Z odstrojeného vozidla sa demontujú kolesá, uvoľnia všetky upevňovacie body a karoséria sa oddelí od podvozku motora a prevodovky, nasleduje demontáž rozvodov, náprav a uloženia tlmičov. Tieto časti sa ďalej rozoberajú a triedia priamo na pracovisku v objekte demontážnej dielne.
Demontáž pneumatík sa vykonáva elektrickým sťahovačom pneumatík - Pre uvedenú demontáž musí byť pracovisko vybavené vhodnými pneumatickými, elektrickými a hydraulickými zariadeniami.
Demontované dielce zo starých vozidiel sa po očistení na odmasťovacom stole zároveň triedia podľa kvality a vhodnosti využitia. V prípade ich ďalšieho využitia ako predajné náhradné diely sú po vytriedení ukladané do samostatných montovaných kovových regálov v sklade náhradných dielcov. Demontované diely, ktoré nie sú vhodné na ďalšie použitie a stávajú sa odpadom, sú uložené do kontajnerov priamo v dielni, odkiaľ sú odvážané podľa druhu na jednotlivé skladovacie plochy vo vonkajších priestoroch.
Po vykonaní demontáže jednotlivých častí vozidla, odstrojená karoséria je z dielne odvezená vysokozdvižným vozíkom na miesto úpravy karosérie. Karoséria sa upravuje pálením, rozrezávaním, lisovaním a strihaním plechov. Produkované odpady sú odoberané na základe zmluvných vzťahov s oprávnenými organizáciami.

Autorecyklácia
Autorecyklácia
Autorecyklácia